Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; đó là kết luận

Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; đó là kết luận tôi thu được từ sự nghiệp của mình.

I don’t believe that the public knows what it wants; this is the conclusion that I have drawn from my career.

Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; đó là kết luận 1

Charlie Chaplin

You may also like...

Leave a Reply