Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai

Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai 1

Khổng Tử

You may also like...

Leave a Reply