Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng

Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào.

Gentleness, self-sacrifice and generosity are the exclusive possession of no one race or religion.

Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng 1

Mahatma Gandhi

You may also like...

Leave a Reply