Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã

Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa?

They say that love is more important than money, but have you ever tried to pay your bills with a hug?

Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã 1

Khuyết danh

You may also like...

Leave a Reply