Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu.

Pay attention to where you are going because without meaning you might get nowhere.

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý 1

A. A. Milne

You may also like...

Leave a Reply