Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu

Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn.

Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.

Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu 1

Mahatma Gandhi

You may also like...

Leave a Reply