Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cùng cuối cùng

Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cùng cuối cùng

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

“Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cùng cuối cùng, chịu đựng những giờ cuối cùng trôi qua. Chiến đấu tới cuối cùng là đặc tính chúng ta cần có để đối diện với tương lai như những người kết thúc.”

Danh ngôn của triết gia Henry David Thoreau.

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

You may also like...

Leave a Reply