Ban có thể tin vào những giấc mơ của mình

Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

“Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.”

Danh ngôn của Nick Vujicic.

 

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

You may also like...

Leave a Reply