Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

“Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt đến thành công.

 (How many a man has thrown up this hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.)

Danh ngôn của Nhà văn Elbert Hubbard.

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

You may also like...

Leave a Reply