Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ

Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

“Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ.”

Ngạn ngữ Nga.

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

You may also like...

Leave a Reply