Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó

3

“Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó, hăng hái và kiên nhẫn dùng nó, đó là những đức để thành công.” – Augustin Phelps

Leave a Reply