Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách

6

“Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách; người nhận các công việc tất sẽ bị phê bình. Dưới những lời oán trách, có điều từ ái nhẫn nại; lời phê bình ẩn chứa vàng ngọc bên trong.”

Danh ngôn hưởng thụ công việc – Hòa Thượng Thích Chánh Nghiêm

Leave a Reply