Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách

Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách

“Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách; người nhận các công việc tất sẽ bị phê bình. Dưới những lời oán trách, có điều từ ái nhẫn nại; lời phê bình ẩn chứa vàng ngọc bên trong.”

Danh ngôn hưởng thụ công việc – Hòa Thượng Thích Chánh Nghiêm

Leave a Reply

Inline
Inline