Sửa mình làm cung, uốn ý tưởng làm tên

Sửa mình làm cung, uốn ý tưởng làm tên

“Sửa mình làm cung, uốn ý tưởng làm tên, lấy nghĩa vững làm đích, ngắm cho ngay rồi bắn ra, bắn ra tất phải trúng đích.” – Khuyết danh

You may also like...

Leave a Reply

Inline
Inline
Skip to toolbar