Nếu bạn tốn quá nhiều thời gian để nghĩ về một điều gì

2

Nếu bạn tốn quá nhiều thời gian để nghĩ về một điều gì, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành nó.

“If you spend too much time thinking about a thing, you’ll never get it done.” – Bruce Lee

Danh ngôn của Lý Tiểu Long

Leave a Reply