Tôi đã luôn sống cuộc sống của mình bằng cách lập danh sách

0
0

Tôi đã luôn sống cuộc sống của mình bằng cách lập danh sách

“Tôi đã luôn sống cuộc sống của mình bằng cách lập danh sách: danh sách các người sẽ gọi, danh sách các ý tưởng, danh sách các công ty cần thiết lập, danh sách những người có thể làm cho mọi việc xảy ra. Mỗi ngày tôi làm việc thông qua các danh sách này, và một chuỗi các cuộc gọi đến những người này giúp tôi tiến về phía trước.”

Danh ngôn làm việc hiệu quả của Richard Branson.

“I have always lived my life by making lists: lists of people to call, lists of ideas, lists of companies to set up, lists of people who can make things happen. Each day I work through these lists, and that sequence of calls propels me forward.” – Richard Branson

Leave a Reply